Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem. 1 Paralipomenon 13,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 13

40 Pobyli tam s Davidem tři dny. Jedli a pili, co jim jejich bratří připravili.
41 A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených fíků, sušené hrozny, víno a olej a přiváděli množství skotu a bravu, neboť v Izraeli zavládla radost.

1 Paralipomenon, Kapitola 13

1 David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem.
2 David řekl celému shromáždění Izraele: "Pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a lévijcům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili.
3 Přeneseme k nám schránu našeho Boha; za dnů Saulových jsme ji nevyhledávali."
4 Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný.
5 Proto David svolal celý Izrael, od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli Boží schránu z Kirjat-jearímu.
6 Pak David a celý Izrael táhli do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku, aby odtud vynesli schránu Boha Hospodina, který sídlí nad cheruby, jehož jméno je vzýváno.
7 Vezli Boží schránu na novém povozu z domu Abínádabova. Povoz řídili Uza a Achjó.
8 David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálů a pozounů.
9 Když přišli ke Kídonovu humnu, napřáhl Uza ruku, aby uchopil schránu, protože spřežení vybočilo z cesty.
10 Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem.
11 Též David vzplanul, že se Hospodin prudce obořil na Uzu, a proto nazval to místo Peres-uza (to je Uzovo zbořenisko); jmenuje se tak dodnes.
12 V onen den pojala Davida bázeň před Bohem. Řekl: "Jak bych mohl vnést Boží schránu až k sobě?"
13 Proto David Boží schránu nepřenesl k sobě do Města Davidova, nýbrž ji dal dopravit do domu Obéd-edóma Gatského.
1 Paralipomenon 14

14 Boží schrána zůstala při domě Obéd-edómově; byla v jeho domě po tři měsíce. Hospodin požehnal Obéd-edómovu domu i všemu, co mu patřilo.

1 Paralipomenon, Kapitola 14

1 Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly; poslal mu cedrové dřevo, zedníky a tesaře, aby mu postavili dům.
2 David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem, že jeho království bude kvůli jeho izraelskému lidu velice povzneseno.
3 David si v Jeruzalémě vzal další ženy a zplodil další syny a dcery.
4 Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamúa a Šóbab, Nátan a Šalomoun,
5 Jibchár, Elíšua a Elpelet,
6 Nógah, Nefeg a Jafía,
7 Elíšama, Beeljáda a Elífelet.
8 Když Pelištejci uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a vytáhl proti nim.
9 Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refájců.
10 David se doptával Boha: "Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?" Hospodin mu odpověděl: "Vytáhni, vydám ti je do rukou!"
11 Vystoupili tedy do Baal-perasímu a tam je David pobil. David prohlásil: "Bůh jako prudké vody prolomil mým prostřednictvím řady mých nepřátel." Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomu).
12 Pelištejci tam zanechali své bohy a David je dal spálit ohněm.
13 Pelištejci potom znovu vpadli do doliny.
14 David se opět doptával Boha. Bůh mu odpověděl: "Netáhni za nimi. Obejdi je a napadni je směrem od balzámovníků.
Komentáře k verši :

David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem. 1 Paralipomenon 13,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.