Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón, 1 Paralipomenon 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 2

53 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,
54 pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři.

1 Paralipomenon, Kapitola 2

1 Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón,
2 Dan, Josef a Benjamín, Neftalí, Gád a Ašer.
3 Synové Judovi: Ér, Ónan a Šela; tito tři se mu narodili z dcery Šúovy, Kenaanky. Judův prvorozený Ér však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.
4 Judova snacha Támar mu porodila Peresa a Zeracha. Všech Judových synů bylo pět.
5 Synové Peresovi: Chesrón a Chámul.
6 Synové Zerachovi: Zimrí, Étan a Héman, Kalkol a Dára, celkem pět.
7 Synové Karmího: Akár (to je Zkáza), který přivedl na Izraele zkázu tím, že se dopustil zpronevěry při provádění klatby.
8 Synové Étanovi: Azarjáš.
9 Synové Chesrónovi, kteří se mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj.
10 Rám zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Nachšóna, předáka Judovců.
11 Nachšón zplodil Salmu a Salma zplodil Bóaza.
12 Bóaz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.
13 Jišaj zplodil prvorozeného Elíaba, druhého Amínadaba, třetího Šimeu,
1 Paralipomenon 2

14 čtvrtého Netaneela, pátého Radaje,
15 šestého Osema, sedmého Davida
16 a jejich sestry Serúju a Abígajilu. Synové Serújini: Abšaj, Jóab a Asáel; tito tři.
17 Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský.
18 Káleb, syn Chesrónův, zplodil tyto syny s manželkou Azúbou a s Jeriótou: Ješera, Šóbaba a Ardóna.
19 Když Azúba zemřela, vzal si Káleb Efratu a ta mu porodila Chúra.
20 Chúr zplodil Urího a Urí zplodil Besaleela.
21 Potom Chesrón vešel k dceři Makíra, otce Gileádova, a vzal si ji; bylo mu šedesát let, když mu porodila Segúba.
22 Segúb zplodil Jaíra; ten měl třiadvacet měst v gileádské zemi.
23 Gešúr a Aram však jim vzali Jaírovy vesnice, Kenat a jeho osady, šedesát měst. Ti všichni jsou synové Makíra, otce Gileádova.
24 Po Chesrónově smrti vešel Káleb k Efratě. Chesrónova manželka byla Abíja; porodila mu Ašchúra, otce Tekóje.
25 Synové Jerachmeela, Chesrónova prvorozeného, byli: prvorozený Rám, pak Búna a Oren a Osen a Achijáš.
26 Jerachmeel měl ještě druhou manželku, jménem Atáru; ta byla matkou Ónamovou.
27 Synové Ráma, prvorozeného Jerachmeelova, byli: Maas, Jamín a Eker.
28 Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšur.




Komentáře k verši :

Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón, 1 Paralipomenon 2,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.