Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský. 1 Paralipomenon 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 2

15 šestého Osema, sedmého Davida
16 a jejich sestry Serúju a Abígajilu. Synové Serújini: Abšaj, Jóab a Asáel; tito tři.
17 Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský.
18 Káleb, syn Chesrónův, zplodil tyto syny s manželkou Azúbou a s Jeriótou: Ješera, Šóbaba a Ardóna.
19 Když Azúba zemřela, vzal si Káleb Efratu a ta mu porodila Chúra.
20 Chúr zplodil Urího a Urí zplodil Besaleela.
21 Potom Chesrón vešel k dceři Makíra, otce Gileádova, a vzal si ji; bylo mu šedesát let, když mu porodila Segúba.
22 Segúb zplodil Jaíra; ten měl třiadvacet měst v gileádské zemi.
23 Gešúr a Aram však jim vzali Jaírovy vesnice, Kenat a jeho osady, šedesát měst. Ti všichni jsou synové Makíra, otce Gileádova.
24 Po Chesrónově smrti vešel Káleb k Efratě. Chesrónova manželka byla Abíja; porodila mu Ašchúra, otce Tekóje.
25 Synové Jerachmeela, Chesrónova prvorozeného, byli: prvorozený Rám, pak Búna a Oren a Osen a Achijáš.
26 Jerachmeel měl ještě druhou manželku, jménem Atáru; ta byla matkou Ónamovou.
27 Synové Ráma, prvorozeného Jerachmeelova, byli: Maas, Jamín a Eker.
28 Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšur.
29 Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída.
1 Paralipomenon 2

30 Synové Nádabovi: Seled a Apajim. Seled zemřel bez synů.
31 Synové Apajimovi: Jiší. Synové Jišího: Šešan. Synové Šešanovi: Achlaj.
32 Synové Jády, Šamajova bratra: Jeter a Jónatan; Jeter zemřel bez synů.
33 Synové Jónatanovi: Pelet a Záza. To byli synové Jerachmeelovi.
34 Šešan neměl syny, jenom dcery. Měl však egyptského otroka, který se jmenoval Jarcha.
35 I dal Šešan svému otroku Jarchovi za manželku svou dceru a ta mu porodila Ataje.
36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zábada.
37 Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda.
38 Obéd zplodil Jehúa a Jehú zplodil Azarjáše.
39 Azarjáš zplodil Chelesa a Cheles zplodil Eleásu.
40 Eleása zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šalúma.
41 Šalúm zplodil Jekamjáše a Jekamjáš zplodil Elíšamu.
42 Synové Káleba, bratra Jerachmeelova: Méša, jeho prvorozený, ten byl otcem Zífa, a synové Maréši, otce Chebrónova.
43 Synové Chebrónovi: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema.
44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rékem zplodil Šamaje.
Komentáře k verši :

Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský. 1 Paralipomenon 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.