Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. I přinášeli před Bohem zápalné a pokojné oběti. 1 Paralipomenon 16,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 16

28 Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citar.
29 Když schrána Hospodinovy smlouvy vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak poskakuje a křepčí, a v srdci jím pohrdla.

1 Paralipomenon, Kapitola 16

1 Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. I přinášeli před Bohem zápalné a pokojné oběti.
2 Když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu.
3 Pak podělil každého z Izraele, každého muže i ženu, bochníčkem chleba a datlovým a hrozinkovým koláčem.
4 Potom určil lévijce, kteří by přisluhovali u Hospodinovy schrány a připomínali Hospodina, Boha Izraele, vzdávali mu chválu a oslavovali jej.
5 Asaf byl představeným, jeho zástupcem byl Zekarjáš. Jeíel, Šemíramót, Jechíel, Matitjáš, Elíab, Benajáš, Obéd-edóm a Jeíel hráli na harfy a citary, Asaf na zvučné cymbály.
6 Kněží Benajáš a Jachazíel hráli každodenně na pozouny před schránou Boží smlouvy.
7 Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratří vzdávali Hospodinu chválu:
8 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
9 zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
10 honoste se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
11 Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
12 Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
13 potomkové Izraele, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
1 Paralipomenon 16

14 Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
15 Věčně pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
16 Uzavřel ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi,
17 stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou:
18 "Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!"
19 Na počet vás byla malá hrstka, byli jste tam hosty.
20 Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu.
21 On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále:
22 "Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!"
23 Zpívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne jeho spásu,
24 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,
25 neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
26 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
27 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho.
28 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,
Komentáře k verši :

Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. I přinášeli před Bohem zápalné a pokojné oběti. 1 Paralipomenon 16,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.