Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových. 1 Paralipomenon 26,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 26

30 Podle dvacátého třetího Machaziót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
31 Podle dvacátého čtvrtého Rómamtí-ezer, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

1 Paralipomenon, Kapitola 26

1 Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových.
2 Synové Mešelemjášovi: prvorozený Zekarjáš, druhý Jedíael, třetí Zebadjáš, čtvrtý Jatníel,
3 pátý Élam, šestý Jóchanan, sedmý Eljóenaj.
4 Synové Obéd-edómovi: prvorozený Šemajáš, druhý Józabad, třetí Jóach, čtvrtý Sákar, pátý Netaneel,
5 šestý Amíel, sedmý Jisakar, osmý Peúletaj, jemuž Bůh požehnal.
6 Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří se stali vladaři svého rodu, neboť to byli udatní bohatýři.
7 Synové Šemajášoi: Otní a jeho bratři Refael, Obéd a Elzábad, ti stateční; Elíhú a Semakjáš.
8 Ti všichni pocházeli ze synů Obéd-edómových; jejich synové a bratři byli stateční muži, schopní k službě, celkem dvaašedesát Obéd-edómovců.
9 Též Mešelemjáš měl osmnáct synů a bratří, statečných mužů.
10 Synové Chósy ze synů Merarího: Šimrí byl přední, ačkoli nebyl prvorozený, ale jeho otec ho ustanovil za předního,
11 druhý byl Chilkijáš, třetí Tebaljáš, čtvrtý Zekarjáš; všech synů a bratří Chósových bylo třináct.
12 To jsou oddíly vrátných, přední z mužů, kteří drželi stráže po boku svých bratří při službě v Hospodinově domě.
13 Jak o malém, tak o velkém losovali podle jejich otcovského rodu a podle jednotlivých bran.
1 Paralipomenon 26

14 Los východní brány padl Šelemjášovi; jeho syn Zekarjáš byl prozíravý rádce. Losovali a na něj padl los severní brány.
15 Na Obéd-edóma pak jižní a na jeho syny los zásobárny.
16 Na Šupíma a Chósa západní brána, která vede k silnici vzhůru; stráž stála vedle stráže.
17 Na východní straně bylo šest lévijců, na severní straně denně čtyři, na jižní straně denně čtyři, při zásobárně po dvou.
18 V sloupořadí na západní straně čtyři, na silnici u sloupořadí dva.
19 To jsou oddíly vrátných z Kórachovců a Meraríovců.
20 Další lévijci: Achijáš byl nad sklady Božího domu i nad sklady svatých věcí.
21 Synové Laedánovi, Geršónovci, přední z rodu Laedánova: Laedán Geršónský měl Jechíelího.
22 Synové Jechíelího Zétam a jeho bratr Jóel byli nad sklady Hospodinova domu.
23 Amrámci, Jishárci, Chebrónci a Ozíelci:
24 Šebúel, syn Geršóma, syna Mojžíšova, se stal představeným nad sklady.
25 Jeho bratr Elíezer měl syny Rechabjáše, Ješajáše, Jórama, Zikrího a Šelomóta.
26 Ten Šelomót a jeho bratři byli nad všemi sklady svatých věcí, které oddělil jako svaté král David a přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a jiní velitelé vojska.
27 Z válečné kořisti to oddělili jako svaté ku podpoře Hospodinova domu.
28 Všechno, co oddělil jako svaté vidoucí Samuel, Saul, syn Kíšův, Abnér, syn Nérův, Jóab, syn Serújin, cokoli kdo oddělil jako svaté, vkládal do rukou Šelomóta a jeho bratří.
Komentáře k verši :

Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových. 1 Paralipomenon 26,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.