Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Abšela jako druhého, Achracha jako třetího, 1 Paralipomenon 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 8

39 Synové Ulovi: Árach, Chaníel a Risja.
40 Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci otcovských rodů, zkušení stateční bohatýři, náčelníci předáků. Počet zapsaných do seznamu rodů pro vojenskou službu a do boje činil dvacet šest tisíc mužů.

1 Paralipomenon, Kapitola 8

1 Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Abšela jako druhého, Achracha jako třetího,
2 Nóchu jako čtvrtého a Ráfu jako pátého.
3 Synové Belovi byli: Adár, Géra, Abíhúd,
4 Abíšúa, Naamán, Achóach,
5 Géra, Šefúfan a Chúram.
6 To jsou synové Echúdovi, náčelníci rodů obyvatel Geby, kteří je přestěhovali do Manachatu,
7 totiž Naamán, Achijáš a Géra; ten je přestěhoval; též zplodil Uzu a Achíchuda.
8 Šacharajim zplodil syny na Moábském poli poté, co propustil své ženiny Chúšimu a Baaru;
9 se svou ženou Chodeší zplodil Jóbaba, Sibju, Méšu, Malkáma,
10 Jeúsa, Sekejáše a Mirmu; to jsou jeho synové, náčelníci rodů.
11 S Chúšimou zplodil Abítúba a Elpaala.
12 Synové Elpaalovi: Eber, Mišeám, Šemed - ten vybudoval Óno a Lód s vesnicemi -,
13 Bería a Šema; to jsou náčelníci rodů obyvatel Ajalónu; ti zahnali na útěk obyvatele Gatu.
1 Paralipomenon 8

14 Dále Achjó, Šášak a Jeremót,
15 Zebadjáš, Arad a Eder,
16 Míkael, Jišpa a Jócha, synové Beríovi,
17 Zebadjáš, Mešulám, Chizkí a Cheber,
18 Jišmeraj, Jizlía a Jóbab, synové Elpaalovi,
19 Jakím, Zikrí a Zabdí,
20 Elíenaj, Siletaj a Elíel,
21 Adajáš, Berejáš a Šimrat, synové Šimeího,
22 Jišpán, Eber a Elíel,
23 Ebdón, Zikrí a Chánan,
24 Chananjáš, Élam a Antótijáš,
25 Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi,
26 Šamšeraj, Šecharjáš a Ataljáš,
27 Jaarešjáš, Elijáš a Zikrí, synové Jerochámovi.
28 To jsou náčelníci rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě.
Komentáře k verši :

Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Abšela jako druhého, Achracha jako třetího, 1 Paralipomenon 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.