Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. 1 Paralipomenon 23,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 23

18 "Což není Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinout ode všech okolních nepřátel. Vydal mi do rukou obyvatele země. Země je podmaněna Hospodinu a jeho lidu.
19 Nyní se tedy ze srdce a z duše dotazujte Hospodina, svého Boha, a dejte se do budování svatyně Boha Hospodina, abyste mohli vnést schránu Hospodinovy smlouvy a svaté Boží náčiní do domu, který bude pro Hospodinovo jméno vybudován."

1 Paralipomenon, Kapitola 23

1 Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna.
2 Shromáždil všechny izraelské velitele, kněze a lévijce.
3 Lévijci byli sečteni od třicetiletých výše; seznam jednotlivců činil třicet osm tisíc mužů.
4 Z nich bylo čtyřiadvacet tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu Hospodinova, šest tisíc bylo správci a soudci,
5 čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce oslavovaly Hospodina na nástroje, které dal k oslavování Hospodina udělat.
6 David je rozdělil do tříd
7 podle Geršóna, Kehata a Merarího, synů Léviho. Ke Geršónovi patří Laedán a Šimeí.
8 Synové Laedánovi byli tři: Přední byl Jechíel, pak Zétam a Jóel.
9 Synové Šimeího: Šelómít, Chazíel a Háran. Ti tři byli v Laedánových rodech přední.
10 Synové Šimeího: Jáchat, Zina, Jeúš a Bería. To byli čtyři synové Šimeího.
11 Jáchat byl přední, Zína druhý; Jeúš a Bería neměli mnoho synů, byli tedy v jednom rodovém soupisu.
12 Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
13 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání.
1 Paralipomenon 23

14 Mojžíš byl muž Boží. Jeho synové byli jmenováni s kmenem Léviho.
15 Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer.
16 Synové Geršómovi: přední Šebúel.
17 Synové Elíezerovi: přední Rechabjáš. Elíezer neměl jiné syny, zato synové Rechabjášovi se velmi rozmnožili.
18 Synové Jishárovi: přední Šelómít.
19 Synové Chebrónovi: přední Jeriáš, druhý Amarjáš, třetí Jachazíel, čtvrtý Jekameám.
20 Synové Uzíelovi: přední Míka, druhý Jišijáš.
21 Synové Merarího: Machlí a Múši. Synové Machlího: Eleazar a Kíš.
22 Eleazar zemřel, aniž měl syny; měl dcery. Vzali si je jejich bratranci, synové Kíšovi.
23 Synové Múšiho byli tři: Machlí, Éder a Jeremót.
24 To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů, přední v rodech, povolaní do služby a zapsaní do jmenného seznamu podle jednotlivců, konající služebné dílo pro Hospodinův dům, a to od dvacetiletých výše.
25 David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí. Navěky bude přebývat v Jeruzalémě.
26 Lévijci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze."
27 Proto podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Léviovci od dvacetiletých výše.
28 Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu;
Komentáře k verši :

Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. 1 Paralipomenon 23,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.