Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. 1 Paralipomenon 23,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 23

10 Synové Šimeího: Jáchat, Zina, Jeúš a Bería. To byli čtyři synové Šimeího.
11 Jáchat byl přední, Zína druhý; Jeúš a Bería neměli mnoho synů, byli tedy v jednom rodovém soupisu.
12 Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
13 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání.
14 Mojžíš byl muž Boží. Jeho synové byli jmenováni s kmenem Léviho.
15 Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer.
16 Synové Geršómovi: přední Šebúel.
17 Synové Elíezerovi: přední Rechabjáš. Elíezer neměl jiné syny, zato synové Rechabjášovi se velmi rozmnožili.
18 Synové Jishárovi: přední Šelómít.
19 Synové Chebrónovi: přední Jeriáš, druhý Amarjáš, třetí Jachazíel, čtvrtý Jekameám.
20 Synové Uzíelovi: přední Míka, druhý Jišijáš.
21 Synové Merarího: Machlí a Múši. Synové Machlího: Eleazar a Kíš.
22 Eleazar zemřel, aniž měl syny; měl dcery. Vzali si je jejich bratranci, synové Kíšovi.
23 Synové Múšiho byli tři: Machlí, Éder a Jeremót.
24 To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů, přední v rodech, povolaní do služby a zapsaní do jmenného seznamu podle jednotlivců, konající služebné dílo pro Hospodinův dům, a to od dvacetiletých výše.
1 Paralipomenon 24

25 David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí. Navěky bude přebývat v Jeruzalémě.
26 Lévijci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze."
27 Proto podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Léviovci od dvacetiletých výše.
28 Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu;
29 aby měli na starosti rovnání předkladných chlebů, bílou mouku pro přídavné oběti, oplatky nekvašených chlebů, pánve a mísy, různé odměrky a míry;
30 aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer;
31 aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí Hospodinu ve dnech odpočinku, o novoluních a v určených časech, a to v tom počtu, jak určuje jejich řád.
32 Konali strážní službu při stanu setkávání, strážní službu při svatyni a strážní službu u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.

1 Paralipomenon, Kapitola 24

1 Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
2 Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar.
3 David i Sádok ze synů Eleazarových a Achímelek ze synů Ítamarových je rozdělili do služeb podle jejich povolání.
4 Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do počtu předních mužů četnější než synové Ítamarovi. Podle toho je rozdělili: předních mužů ze synů Eleazarových bylo podle otcovských rodů šestnáct, synů Ítamarových podle otcovských rodů osm.
5 Rozdělili je navzájem losem, neboť předáci svatyně a předáci Boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Ítamarových.
6 Písař z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneelův, sepsal lévijce před králem a předáky, před knězem Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a předními z otcovských rodů kněžských a lévijských. Jeden rod byl určen Eleazarovi a ještě jeden, jiný byl určen Ítamarovi.
7 První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše,
Komentáře k verši :

Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. 1 Paralipomenon 23,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.