Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jišpán, Eber a Elíel, 1 Paralipomenon 8,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 8

20 Elíenaj, Siletaj a Elíel,
21 Adajáš, Berejáš a Šimrat, synové Šimeího,
22 Jišpán, Eber a Elíel,
23 Ebdón, Zikrí a Chánan,
24 Chananjáš, Élam a Antótijáš,
25 Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi,
26 Šamšeraj, Šecharjáš a Ataljáš,
27 Jaarešjáš, Elijáš a Zikrí, synové Jerochámovi.
28 To jsou náčelníci rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě.
29 V Gibeónu pak sídlili: Otec Gibeónu, jeho žena se jmenovala Maaka
30 a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal a Nádab,
31 Gedór, Achjó a Zeker.
32 Miklót zplodil Šimeu. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě, se svými bratry.
33 Nér zplodil Kíše, Kíš zplodil Saula, Saul zplodil Jónatana, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala.
34 Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.
1 Paralipomenon 9

35 Synové Míkovi: Pítón, Melek, Taeréa a Achaz.
36 Achaz zplodil Jójadu, Jójada zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu.
37 Mósa zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfa, jeho synem Eleása a jeho synem Ásel.
38 Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmáel, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Ti všichni jsou synové Áselovi.
39 Synové jeho bratra Ešeka: Úlam, jeho prvorozený, druhý Jeúš a třetí Elífelet.
40 Synové Úlamovi byli stateční bohatýři, lučištníci; měli mnoho synů a vnuků, celkem sto padesát. Ti všichni pocházeli ze synů Benjamínových.

1 Paralipomenon, Kapitola 9

1 Všichni z Izraele byli zapsáni do seznamu rodů. Zde jsou ti, kdo byli zapsáni do Knihy králů izraelských. Juda pro svou zpronevěru byl přestěhován do Babylóna.
2 Kdo dříve sídlili v městech svého trvalého vlastnictví, Izrael, kněží, levité a chrámoví nevolníci,
3 pocházející z Judovců, Benjamínovců, Efrajimovců a Manasesovců, sídlili nyní v Jeruzalémě:
4 Útaj, syn Amíhuda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního ze synů Peresa, syna Judova.
5 Ze Šíloanů Asajáš, prvorozený, a jeho synové.
6 Ze synů Zerachových Jeúel a jejich bratří, celkem šest set devadesát.
7 Ze synů Benjamínových Salú, syn Mešuláma, syna Hódavjáše, syna Hasenuova,
8 a Jibnejáš, syn Jerochámův, a Éla, syn Uzího, syna Mikrího, a Mešulám, syn Šefatjáše, syna Reúela, syna Jibnijášova,
9 a jejich bratří podle rodopisů, celkem devět set padesát šest. Ti všichni muži byli náčelníci otcovských rodů.
Komentáře k verši :

Jišpán, Eber a Elíel, 1 Paralipomenon 8,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.