Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Jan 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 10

40 Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?"
41 Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu."

Jan, Kapitola 10

1 "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
5 Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."
6 Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.
7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
Jan 10

14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.
17 Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
18 Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."
19 Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce.
20 Mnozí z nich říkali: "Je posedlý zlým duchem a blázní. Proč ho posloucháte?"
21 Jiní říkali: "Tak nemluví posedlý. Což může zlý duch otevřít oči slepých?"
22 Byly právě svátky posvěcení Jeruzalémského chrámu; bylo to v zimě.
23 Ježíš se procházel v chrámě, v sloupoví Šalomounově.
24 Židé ho obklopili a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!"
25 Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví.
26 Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí.
27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
Komentáře k verši :

"Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Jan 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.