Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Jan 10,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 10

11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.
17 Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
18 Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."
19 Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce.
20 Mnozí z nich říkali: "Je posedlý zlým duchem a blázní. Proč ho posloucháte?"
21 Jiní říkali: "Tak nemluví posedlý. Což může zlý duch otevřít oči slepých?"
22 Byly právě svátky posvěcení Jeruzalémského chrámu; bylo to v zimě.
23 Ježíš se procházel v chrámě, v sloupoví Šalomounově.
24 Židé ho obklopili a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!"
25 Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví.
Jan 10

26 Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí.
27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.
30 Já a Otec jsme jedno."
31 Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali.
32 Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?"
33 Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."
34 Ježíš jim řekl: "Ve vašem zákoně je přece psáno: `Řekl jsem: jste bohové.´
35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy - a Písmo musí platit -
36 jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?
37 Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
38 Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci."
39 Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl.
40 Odešel znovu na druhý břeh Jordánu, na místo, kde dříve křtil Jan, a tam se zdržoval.
Komentáře k verši :

Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Jan 10,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.