Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. Marek 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 3

27 A řekl jim: "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.
28 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou."

Marek, Kapitola 3

1 Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou.
2 Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali.
3 On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: "Vstaň a pojď doprostřed!"
4 Pak se jich zeptal: "Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?" Ale oni mlčeli.
5 Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: "Zvedni ruku!" Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.
6 Když farizeové vyšli ven, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.
7 Ježíš se se svými učedníky uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska,
8 Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí.
9 Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil.
10 Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli.
11 A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!"
12 On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.
13 Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.
Marek 3

14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat
15 a aby měli moc vymítat zlé duchy.
16 Ustanovil těchto dvanáct: Petra - toto jméno dal Šimonovi -
17 Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená `synové hromu´,
18 Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského
19 a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.
20 Vešel do domu a opět shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst.
21 Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl.
22 Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
23 Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana?
24 Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát.
25 Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.
26 A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec.
27 Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.
28 Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
Komentáře k verši :

Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. Marek 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.