Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vytrhl mne z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré. Pláč 3,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 3

15 Nasytil mě hořkostmi, napojil pelyňkem.
16 Nechává mě o štěrk si drtit zuby, přitiskl mě do popela.
17 Vytrhl mne z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré.
18 Proto jsem řekl: "Je veta po mně i po mém čekání na Hospodina."
19 Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na pelyněk, na jed.
20 Má duše se rozpomíná, rozpomíná a hroutí se ve mně.
21 Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám
22 Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.
23 Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
24 "Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám.
25 Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.
26 Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.
27 Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí.
28 Ať usedne osamocen a ztichne, když je na něho vložil.
29 Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá.
Pláč 3

30 Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije, a potupou se sytí.
31 Neboť Panovník navěky nezavrhne.
32 Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství.
33 Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.
34 Když jsou nohama deptáni všichni vězňové v zemi,
35 když se převrací právo muže před tváří Nejvyššího,
36 když se křivdí člověku v jeho při, což to Panovník nevidí?
37 Kdo řekne a stane se, když Panovník nepřikázal?
38 Nevychází z úst Nejvyššího zlé i dobré?
39 Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy.
40 Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.
41 Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích.
42 My jsme byli nevěrní a vzpurní a ty jsi neodpustil.
43 Zastřel ses hněvem a stíhal jsi nás, hubil jsi bez soucitu.
44 Obestřel ses oblakem, aby modlitba k tobě nepronikla.
Komentáře k verši :

Vytrhl mne z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré. Pláč 3,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.