Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Jakubův 4,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 4

6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.´
7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8 Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9 Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10 Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
11 Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce.
12 Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního?
13 A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat" -
14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!
15 Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono."
16 Vy se však vychloubáte a chvástáte.
17 Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.

Jakubův, Kapitola 5

1 A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí.
2 Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno,
3 vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady - pro konec dnů!
Jakubův 5

4 Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.
5 Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se - pro den porážky!
6 Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví.
7 Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.
8 I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.
9 Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi!
10 Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně.
11 Hle, `blahoslavíme ty, kteří vytrvali´. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť `Pán je plný soucitu a slitování´.
12 Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše `ano´ ať je vždy `ano´ a `ne´ ať je `ne´, abyste nepropadli soudu.
13 Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
15 Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
17 Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.
18 A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.
Komentáře k verši :

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Jakubův 4,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.