Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 3

38 Nevychází z úst Nejvyššího zlé i dobré?
39 Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy.
40 Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.
41 Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích.
42 My jsme byli nevěrní a vzpurní a ty jsi neodpustil.
43 Zastřel ses hněvem a stíhal jsi nás, hubil jsi bez soucitu.
44 Obestřel ses oblakem, aby modlitba k tobě nepronikla.
45 Učinil jsi nás odporným smetím uprostřed národů.
46 Rozevírají na nás ústa všichni naši nepřátelé.
47 Naším údělem se staly postrach a propast, zmar a těžká rána.
48 Slzy se mi proudem řinou z očí nad těžkou ranou dcery mého lidu.
49 Oči mi slzí bez ustání, bez ochabnutí,
50 dokud nepohlédne, dokud se nepodívá Hospodin z nebe.
51 Mé oko vyčerpává mou duši pláčem kvůli dcerám mého města.
52 Lovili mě jako lovci ptáče, bez důvodu, moji nepřátelé.
Pláč 3

53 Umlčeli můj život v jámě a zaházeli mě kamením.
54 Až nad hlavu mě zatopily vody; řekl jsem si: "Jsem ztracen."
55 Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, z nejhlubší jámy.
56 Slyšel jsi můj hlas, nezakrývej si ucho, dopřej mi úlevu, když o pomoc volám.
57 Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!"
58 Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život.
59 Viděl jsi, Hospodine, jak mi křivdí, dopomoz mi k právu.
60 Viděl jsi všechnu jejich pomstychtivost, všechny jejich záměry vůči mně.
61 Slyšel jsi, Hospodine, jak mě tupí, všechny jejich záměry proti mně,
62 řeči mých odpůrců i o čem uvažují proti mně každého dne.
63 Popatř: ať sedí nebo stojí, posměšně si o mně popěvují.
64 Podle zásluhy jim odplať, Hospodine, podle skutků jejich rukou.
65 Ponech jim zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně.
66 V hněvu je pronásleduj, dokud je nevyhladíš zpod nebes, Hospodine.

Pláč, Kapitola 4

1 Jak zčernalo zlato, změnil se jasný zlatý třpyt! Svaté kameny leží rozmetány po nárožích všech ulic.
Komentáře k verši :

Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40

Počet veršů v Bibli je 31 167.