Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 1 Petrův 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 5

18 `Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?´
19 A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.

1 Petrův, Kapitola 5

1 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:
2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,
3 ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.
4 Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
5 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´.
6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.
8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
12 Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.
13 Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.
2 Petrův 1

14 Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.

2 Petrův, Kapitola 1

1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
2 Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
3 Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
4 Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
5 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,
6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,
7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
8 Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.
9 Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů.
10 Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
11 Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
12 Proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě, kterou jste přijali.
13 Ale považuji za správné probouzet vás napomínáním, pokud přebývám v tomto těle;
14 vím totiž, že je budu muset brzo opustit, jak mi to dal poznat náš Pán Ježíš Kristus.
Komentáře k verši :

Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 1 Petrův 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.