Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: "Hospodin přikázal, abyste dodržovali toto: Exodus 35,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 35

34 Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno.
35 Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

Exodus, Kapitola 35

1 Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: "Hospodin přikázal, abyste dodržovali toto:
2 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku; kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře.
3 V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí."
4 Mojžíš řekl celé pospolitosti Izraelců: "Toto přikázal Hospodin:
5 Vyberte mezi sebou pro Hospodina oběť pozdvihování. Každý ať ze srdce dobrovolně přinese jako Hospodinovu oběť pozdvihování zlato, stříbro a měď,
6 látku purpurově fialovou, nachovou nebo karmínovou, jemné plátno, kozí srst,
7 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže, akáciové dřevo,
8 olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek,
9 karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.
10 A každý, kdo je mezi vámi dovedný, ať přijde a dělá vše, co Hospodin přikázal:
11 příbytek, jeho stan a přikrývku, spony a desky, svlaky, sloupy a patky,
12 schránu a tyče k ní, příkrov a vnitřní oponu,
13 stůl a tyče k němu i veškeré náčiní, také předkladné chleby,
Exodus 35

14 svícen k svícení a náčiní k němu i kahánky a olej k svícení,
15 kadidlový oltář a tyče k němu, olej k pomazání a kadidlo z vonných látek i vstupní závěs ke vchodu do příbytku,
16 oltář pro zápalnou oběť s bronzovým roštem, tyče k němu a veškeré náčiní, nádrž a podstavec k ní,
17 zástěny pro nádvoří, jeho sloupy a patky i závěs pro bránu do nádvoří,
18 kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana,
19 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu."
20 Celá pospolitost Izraelců vyšla od Mojžíše
21 a každý, koho srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť pozdvihování pro dílo na stanu setkávání a pro veškerou službu v něm i pro svatá roucha.
22 Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podávání.
23 Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže a tachaší kůže, přinášel je.
24 Každý, kdo chtěl přinést oběť pozdvihování ve stříbře a v mědi, přinesl to Hospodinu jako oběť pozdvihování. Každý, kdo měl akáciové dřevo k jakémukoli bohoslužebnému dílu, přinášel je.
25 I všechny dovedné ženy vlastnoručně předly a přinášely, co napředly, látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou a jemné plátno.
26 Všechny ženy, které srdce pudilo a které to dovedly, předly kozí srst.
27 Předáci přinášeli karneoly a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku
28 i balzám a olej na svícení i na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek.
Komentáře k verši :

Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: "Hospodin přikázal, abyste dodržovali toto: Exodus 35,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.