Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana, Exodus 35,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 35

16 oltář pro zápalnou oběť s bronzovým roštem, tyče k němu a veškeré náčiní, nádrž a podstavec k ní,
17 zástěny pro nádvoří, jeho sloupy a patky i závěs pro bránu do nádvoří,
18 kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana,
19 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu."
20 Celá pospolitost Izraelců vyšla od Mojžíše
21 a každý, koho srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť pozdvihování pro dílo na stanu setkávání a pro veškerou službu v něm i pro svatá roucha.
22 Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podávání.
23 Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže a tachaší kůže, přinášel je.
24 Každý, kdo chtěl přinést oběť pozdvihování ve stříbře a v mědi, přinesl to Hospodinu jako oběť pozdvihování. Každý, kdo měl akáciové dřevo k jakémukoli bohoslužebnému dílu, přinášel je.
25 I všechny dovedné ženy vlastnoručně předly a přinášely, co napředly, látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou a jemné plátno.
26 Všechny ženy, které srdce pudilo a které to dovedly, předly kozí srst.
27 Předáci přinášeli karneoly a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku
28 i balzám a olej na svícení i na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek.
29 I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat.
30 Mojžíš řekl Izraelcům: "Hleďte, Hospodin povolal jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.
Exodus 36

31 Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo
32 a uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,
33 opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo.
34 Dal mu i schopnost vyučovat, jemu i Oholíabovi, synu Achísamakovu z pokolení Danova.
35 Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoli dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně, i dílo tkalcovské; aby dovedli udělat jakékoli dílo a pracovat s vynalézavostí."

Exodus, Kapitola 36

1 Besaleel s Oholíabem a všichni, kdo byli dovední a jimž dal Hospodin moudrost a důvtip, aby se vyznali ve veškerém díle pro službu ve svatyni, dali se tedy do práce podle toho, jak Hospodin přikázal.
2 Mojžíš povolal Besaleela s Oholíabem a všechny dovedné, jež Hospodin obdařil moudrostí, všechny, jež srdce pudilo, aby přistoupili k práci na tom díle.
3 Převzali od Mojžíše každou oběť pozdvihování, kterou Izraelci přinesli, aby bylo zhotoveno dílo pro službu ve svatyni. Lid mu přinášel i dále každé ráno dobrovolné dary.
4 Všichni moudří, konající veškeré dílo pro svatyni, přicházeli jeden za druhým od práce, kterou konali,
5 a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší víc, než je třeba k provedení díla, které Hospodin přikázal vykonat."
6 Mojžíš tedy přikázal a jeho vzkaz roznesli po táboře: "Muži a ženy, nechystejte už nic pro oběť pozdvihování ve prospěch svatyně." Tak zabránili lidu, aby přinášel další dary.
7 Měli dostatek potřeb pro veškeré dílo, které se mělo udělat, a ještě zbývalo.
8 Všichni, kdo byli dovední mezi těmi, kdo na díle pracovali, zhotovili příbytek z desíti pruhů jemně tkaného plátna a látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovili je s umně vetkanými cheruby.
9 Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry.
10 Pět pruhů spojil po délce jeden s druhým a druhých pět pruhů spojil právě tak jeden s druhým.
Komentáře k verši :

kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana, Exodus 35,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.