Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všichni, kdo byli dovední mezi těmi, kdo na díle pracovali, zhotovili příbytek z desíti pruhů jemně tkaného plátna a látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovili je s umně vetkanými cheruby. Exodus 36,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 36

6 Mojžíš tedy přikázal a jeho vzkaz roznesli po táboře: "Muži a ženy, nechystejte už nic pro oběť pozdvihování ve prospěch svatyně." Tak zabránili lidu, aby přinášel další dary.
7 Měli dostatek potřeb pro veškeré dílo, které se mělo udělat, a ještě zbývalo.
8 Všichni, kdo byli dovední mezi těmi, kdo na díle pracovali, zhotovili příbytek z desíti pruhů jemně tkaného plátna a látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovili je s umně vetkanými cheruby.
9 Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry.
10 Pět pruhů spojil po délce jeden s druhým a druhých pět pruhů spojil právě tak jeden s druhým.
11 Z fialového purpuru zhotovil poutka na lemu toho pruhu, který byl na konci spojeného kusu. Stejně to udělal na lemu krajního pruhu druhého spojeného kusu.
12 Udělal také padesát poutek na jednom koncovém pruhu a padesát poutek na koncovém pruhu druhého spojeného kusu, vždy jedno proti druhému.
13 Zhotovil i padesát zlatých spon a sepnul jimi pruhy jeden s druhým, takže příbytek byl spojen v jeden celek.
14 Zhotovil též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; těch houní udělal jedenáct.
15 Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry.
16 Zvlášť spojil pět houní a zvlášť šest houní.
17 Udělal také padesát poutek na lemu houně, která byla na kraji spojeného kusu, a padesát poutek udělal na lemu koncové houně druhého spojeného kusu.
18 Zhotovil také padesát bronzových spon a spojil stan v jeden celek.
19 Zhotovil pro stan též přikrývku z beraních kůží zbarvených načerveno a navrch příkrývku z tachaších kůží.
20 Pro příbytek zhotovil také desky z akáciového dřeva, aby se daly postavit.
Exodus 36

21 Každá deska byla deset loket dlouhá a půldruhého lokte široká.
22 Každá měla dva čepy a jedna byla připojena k druhé; tak to provedl na všech deskách pro příbytek.
23 Zhotovil pro příbytek tyto desky: dvacet desek pro jižní, pravou stranu.
24 Těch dvacet desek opatřil dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.
25 I pro druhý bok příbytku, k severní straně, zhotovil dvacet desek
26 a k nim čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.
27 Pro zadní stranu příbytku, k západu, zhotovil šest desek.
28 Navíc zhotovil dvě desky pro oba úhly příbytku při zadní straně.
29 Zdola byly přiloženy k sobě, navrchu byly těsně spojeny jedním kruhem. Tak učinil s oběma deskami v obou úhlech.
30 Bylo tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.
31 Zhotovil také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,
32 pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.
33 Udělal i prostřední svlak, aby probíhal v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.
34 Desky potáhl zlatem a zhotovil k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; rovněž svlaky potáhl zlatem.
35 Zhotovil také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovil ji s umně vetkanými cheruby.
Komentáře k verši :

Všichni, kdo byli dovední mezi těmi, kdo na díle pracovali, zhotovili příbytek z desíti pruhů jemně tkaného plátna a látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovili je s umně vetkanými cheruby. Exodus 36,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.