Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zhotovil též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; těch houní udělal jedenáct. Exodus 36,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 36

12 Udělal také padesát poutek na jednom koncovém pruhu a padesát poutek na koncovém pruhu druhého spojeného kusu, vždy jedno proti druhému.
13 Zhotovil i padesát zlatých spon a sepnul jimi pruhy jeden s druhým, takže příbytek byl spojen v jeden celek.
14 Zhotovil též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; těch houní udělal jedenáct.
15 Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry.
16 Zvlášť spojil pět houní a zvlášť šest houní.
17 Udělal také padesát poutek na lemu houně, která byla na kraji spojeného kusu, a padesát poutek udělal na lemu koncové houně druhého spojeného kusu.
18 Zhotovil také padesát bronzových spon a spojil stan v jeden celek.
19 Zhotovil pro stan též přikrývku z beraních kůží zbarvených načerveno a navrch příkrývku z tachaších kůží.
20 Pro příbytek zhotovil také desky z akáciového dřeva, aby se daly postavit.
21 Každá deska byla deset loket dlouhá a půldruhého lokte široká.
22 Každá měla dva čepy a jedna byla připojena k druhé; tak to provedl na všech deskách pro příbytek.
23 Zhotovil pro příbytek tyto desky: dvacet desek pro jižní, pravou stranu.
24 Těch dvacet desek opatřil dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.
25 I pro druhý bok příbytku, k severní straně, zhotovil dvacet desek
26 a k nim čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.
Exodus 37

27 Pro zadní stranu příbytku, k západu, zhotovil šest desek.
28 Navíc zhotovil dvě desky pro oba úhly příbytku při zadní straně.
29 Zdola byly přiloženy k sobě, navrchu byly těsně spojeny jedním kruhem. Tak učinil s oběma deskami v obou úhlech.
30 Bylo tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.
31 Zhotovil také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,
32 pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.
33 Udělal i prostřední svlak, aby probíhal v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.
34 Desky potáhl zlatem a zhotovil k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; rovněž svlaky potáhl zlatem.
35 Zhotovil také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovil ji s umně vetkanými cheruby.
36 Udělal pro ni čtyři sloupy z akáciového dřeva a potáhl je zlatem; háčky na nich byly ze zlata; odlil pro ně také čtyři stříbrné patky.
37 Ke vchodu do stanu zhotovil pestře vyšitý závěs z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
38 K tomu pět sloupů s háčky; jejich hlavice a příčné tyče potáhl zlatem. Jejich pět patek bylo z bronzu.

Exodus, Kapitola 37

1 Besaleel zhotovil schránu z akáciového dřeva dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.
2 Obložil ji uvnitř i zvnějšku čistým zlatem a opatřil ji dokola zlatou obrubou.
3 Odlil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k čtyřem jejím hranám; dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.
Komentáře k verši :

Zhotovil též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; těch houní udělal jedenáct. Exodus 36,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.