Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů." Malachiáš 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů." Malachiáš 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.