Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů." Malachiáš 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 3

10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.
11 Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupů.
12 Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů."
13 "Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se: »Co mluvíme proti tobě?«
14 Říkáte: »Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně?
15 Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí svévolností, pokoušejí Boha, a přece uniknou.«"
16 Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.
17 "Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží."
18 Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.
19 "Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.
20 Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci,
21 rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.
22 Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva.
23 Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
24 On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou."
Matouš 1


Matouš, Kapitola 1

1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
2 Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
3 Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
4 Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
5 Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
6 a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,
7 Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,
8 Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.
9 Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,
10 Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,
11 Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
12 Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,
13 Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra
14 Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,
15 Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,
Komentáře k verši :

Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů." Malachiáš 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.