Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Skutky apoštolské 4,32›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Skutky apoštolské 4

30 a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše."
31 Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
32 Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.
33 Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.
34 Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili,
35 skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.
36 Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš - to znamená `syn útěchy´ - levita původem z Kypru,
37 měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.

Skutky apoštolské, Kapitola 5

1 Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek.
2 Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám.
3 Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?
4 Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"
5 Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň.
6 Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili.
7 Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo.
Skutky apoštolské 5

8 Petr se na ni obrátil: "Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?" Ona řekla: "Ano, jen za tolik."
9 Petr jí řekl: "Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe."
10 A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži.
11 A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.
12 Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví
13 a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.
14 A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.
15 Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.
16 Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.
17 Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí;
18 chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení.
19 Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl:
20 "Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života."
21 Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení.
22 Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili:
Komentáře k verši :

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Skutky apoštolské 4,32

Počet veršů v Bibli je 31 167.