Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Titovi 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 3

14 On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
15 Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.

Titovi, Kapitola 3

1 Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.
2 Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
3 Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
4 Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
5 On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
6 Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
7 abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
8 Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.
9 Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
10 Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
11 je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.
12 Jakmile k tobě pošlu Artemu nebo Tychika, přijď hned ke mně do Nikopole. Rozhodl jsem se, že tam strávím zimu.
13 Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo.
Filemonovi 1

14 Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční.
15 Pozdravují tě všichni, kdo jsou se mnou. Vyřiď pozdrav našim přátelům ve víře. Milost s vámi se všemi.

Filemonovi, Kapitola 1

1 Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku,
2 sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4 Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách,
5 když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím.
6 Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.
7 Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.
8 Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat,
9 pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše.
10 Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima,
11 který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku.
12 Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce.
13 Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe,
Komentáře k verši :

Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Titovi 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.