Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: Matouš 15,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 15

35 Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné
36 a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.

Matouš, Kapitola 15

1 Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:
2 "Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!"
3 On jim odpověděl: "A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
4 Vždyť Bůh řekl: `Cti otce i matku´ a `kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.´
5 Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: `To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar´,
6 ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
8 `Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9 marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´"
10 Svolal zástupy a řekl: "Slyšte a rozumějte:
11 Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje."
12 Tu přišli učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?"
13 Ale on jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.
Matouš 15

14 Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."
15 Petr mu na to řekl: "Vysvětli nám to podobenství!"
16 On odpověděl: "I vy jste ještě nechápaví?
17 Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
18 Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
19 Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
20 To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje."
21 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."
23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!"
24 On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."
25 Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"
26 On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."
27 Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."
28 Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.
Komentáře k verši :

Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: Matouš 15,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.