Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na zemi je ukryt na něj provaz, nástraha na něho na pěšině. Jób 18,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 18

8 nohama se zaplete do sítě, prochází se po pletivu nad pastí,
9 za patu se chytí do osidla, zadrhne se kolem něho smyčka.
10 Na zemi je ukryt na něj provaz, nástraha na něho na pěšině.
11 Ze všech stran ho přepadají hrůzy, ženou se mu v patách.
12 Ať vychrtne jeho síla, bědy ať mu připraví pád!
13 Ať po kusech sžírá jeho kůži, ať mu Kníže smrti pozře údy.
14 Vytržen z bezpečí svého stanu musí kráčet v náruč Krále hrůzy.
15 V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo, po jeho příbytku bude roztroušena síra.
16 Zdola mu uschnou kořeny a svrchu mu uvadnou větve.
17 Jeho památka vymizí ze země, nezůstane po něm nikde jméno.
18 Vyženou ho ze světla do temnot, zapudí ho pryč ze světa.
19 Nezůstane mu nástupce a následník v jeho lidu, z místa, kde pobývá, nikdo nevyvázne.
20 Nad jeho dnem strnou děsem na západě, na východě se jich zmocní hrůza.
21 Tak to dopadne s příbytky bídáků, s místem, kde neznali Boha."

Jób, Kapitola 19

1 Jób na to odpověděl:
Jób 19

2 "Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi?
3 Nejméně desetkrát už jste mi utrhali na cti. Vy se nestydíte se mnou tak nestoudně jednat?
4 I kdybych opravdu chybil, mé pomýlení zůstane na mně.
5 Chcete se opravdu nade mne vynášet a tupit mě svými domluvami?
6 Uznejte přece, že mi Bůh křivdí, zatáhl kolem mne loveckou síť.
7 Úpím-li pro násilí, zůstávám bez odpovědi, o pomoc volám a zastání není.
8 Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít, mé stezky obestřel temnem.
9 Mou slávu ze mne svlékl a sňal korunu z mé hlavy.
10 Ze všech stran mě boří, abych zašel, vyvrátil mou naději jako strom.
11 Rozpálil se na mě hněvem, považuje mě za svého protivníka.
12 Společně přitáhly jeho houfy, navršily proti mně svou cestu a táboří kolem mého stanu.
13 Mé bratry ode mne vzdálil, moji známí se mi odcizili,
14 moji příbuzní mě opustili, kdo se ke mně znali, zapomněli na mě.
15 Hosté mého domu i mé služky mě pokládají za cizího, v jejich očích jsem cizozemec.
16 Když zavolám na otroka, neodpoví, svými ústy se ho musím doprošovat.
Komentáře k verši :

Na zemi je ukryt na něj provaz, nástraha na něho na pěšině. Jób 18,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.