Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
neboť vztáhl ruku proti Bohu, počínal si vyzývavě proti Všemocnému, Jób 15,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 15

23 Poplašeně bloudí, že není chléb, ví, že je mu připraven den temnot.
24 Soužení a úzkosti ho přepadají, dotírají na něho jako král k útoku připravený,
25 neboť vztáhl ruku proti Bohu, počínal si vyzývavě proti Všemocnému,
26 rozběhl se proti němu se skloněnou šíjí, pod hustým krunýřem svých štítů.
27 Svoji tvář zahalil tukem, ztučněl na slabinách.
28 Usadil se ve zničených městech, v neobývatelných domech, hrozících zřícením.
29 Nezůstane bohatý a jeho statek neobstojí, jeho majetek se na zemi nerozmůže.
30 Nevyjde z temnot, jeho výhonek sežehne plamen; sám zajde dechem svých úst.
31 Ač nevěří v šalebnost, bude jí zaveden, výměnou sklidí zase jen faleš.
32 Než vyprší jeho den, plné odměny se dočká, jeho ratolest se nebude zelenat,
33 bude jako vinná réva, když shazuje nedozrálé hrozny, nebo jak oliva shazující květy.
34 Spolek rouhačů zůstane neplodný, oheň zhltá stany úplatkářů;
35 plodí trápení a rodí ničemnosti, jejich lůno připravuje lest."

Jób, Kapitola 16

1 Jób na to odpověděl:
2 "Slyšel jsem už mnoho podobného, těšíte mě všichni jen trápením.
Jób 16

3 Kdypak skončí to mluvení do větru? Co tě rozjitřuje, že tak odpovídáš?
4 Také bych mohl mluvit jako vy, kdybyste vy byli na mém místě, ohánět se proti vám slovy, potřásat nad vámi hlavou.
5 Já bych vám však svými ústy dodával odvahu, svými rty bych šetrně projevil soustrast.
6 Promluvím-li, nezůstanu ušetřen bolesti, když od toho upustím, co ztratím?
7 Naplňuje mě teď, Bože, malomyslností, že jsi zpustošil celou mou pospolitost.
8 Zasáhl jsi mě, mám na to svědka, je jím má vychrtlost, ta mi to do očí dokazuje.
9 Jeho hněv mě rozsápal, zanevřel na mě, skřípe na mě svými zuby; můj protivník zaostřuje na mě svůj zrak.
10 Dokořán na mně otvírají ústa, potupně mě políčkují a všichni se na mě hrnou.
11 Bůh mně dal v plen padouchovi, napospas mě vydal spárům svévolníků.
12 Žil jsem poklidně, on však mnou zacloumal, uchopil mě za šíji a roztříštil mě; učinil mě svým terčem.
13 Obklíčili mě jeho střelci, nelítostně roztíná mé ledví, moji žluč vylévá na zem.
14 Drásá mě, jsem celý rozdrásaný, doráží na mě jako bohatýr.
15 Na svou zjizvenou kůži jsem si vzal žínici, svůj roh jsem do prachu sklonil.
16 Tvář mi opuchla od pláče, na má víčka padlo šero smrti,
17 ač násilí na mých rukou nelpí a má modlitba je ryzí.
Komentáře k verši :

neboť vztáhl ruku proti Bohu, počínal si vyzývavě proti Všemocnému, Jób 15,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.