Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nikdo z těch, kdo k ní vcházejí, se nevrátí, stezek života nedosáhne. Přísloví 2,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 3

17 která opouští druha svého mládí, a na smlouvu svého Boha zapomíná.
18 Propadla smrti i se svým domem, její stopy směřují do říše stínů.
19 Nikdo z těch, kdo k ní vcházejí, se nevrátí, stezek života nedosáhne.
20 Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.
21 Neboť zemi budou obývat přímí a zůstanou v ní bezúhonní.
22 Ale svévolníci budou ze země vyťati, věrolomní budou z ní vyrváni.

Přísloví, Kapitola 3

1 Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
2 Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.
3 Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
4 Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6 Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7 Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
8 To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.
9 Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
Přísloví 3

10 Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.
11 Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.
12 Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.
13 Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.
14 Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato.
15 Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty.
16 V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest.
17 Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.
18 Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.
19 Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností,
20 propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydaly krůpěje rosy.
21 Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip.
22 To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu.
23 Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní.
24 Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.
Komentáře k verši :

Nikdo z těch, kdo k ní vcházejí, se nevrátí, stezek života nedosáhne. Přísloví 2,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.