Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přísloví Šalomounova. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce. Přísloví 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 10

17 "Kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží."
18 Ale on neví, že je tam říše stínů a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala.

Přísloví, Kapitola 10

1 Přísloví Šalomounova. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce.
2 Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
3 Hospodin nedopustí, aby hladověl spravedlivý, kdežto choutkám svévolníků činí přítrž.
4 Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.
5 Kdo v létě sklízí, je syn prozíravý, kdo prospí žně, je pro ostudu.
6 Mnohé požehnání spočine na hlavě spravedlivého, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí.
7 Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví.
8 Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.
9 Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.
10 Kdo mrká okem, působí trápení, a kdo je pošetilých rtů, ten padne.
11 Ústa spravedlivého jsou zdrojem života, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí.
12 Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.
13 Na rtech rozumného se nalézá moudrost, kdežto hůl dopadne na hřbet toho, kdo je bez rozumu.
Přísloví 10

14 Moudří uchovávají poznání, kdežto ústa pošetilce přinášejí zkázu.
15 Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, chudoba nuzných je jejich zkázou.
16 Výdělek spravedlivého slouží k životu, výtěžek svévolníkův k hříchu.
17 Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.
18 Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.
19 Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
20 Jazyk spravedlivého je výborné stříbro, srdce svévolníků nestojí za nic.
21 Rty spravedlivého připravují pastvu mnohým, ale pošetilci umírají na to, že jsou bez rozumu.
22 Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
23 Radostnou hrou je pro hlupáka mrzké jednání, kdežto pro rozumného muže moudrost.
24 Čeho se leká svévolník, to na něj přijde, kdežto touha spravedlivých se splní.
25 Když se přižene vichřice, je po svévolníkovi, kdežto spravedlivý má základ věčný.
26 Jako ocet zubům a kouř očím, tak je lenoch těm, kteří ho posílají.
27 Bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta zkrátí.
28 Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.




Komentáře k verši :

Přísloví Šalomounova. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce. Přísloví 10,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.