Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Přísloví 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 7

34 Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný.
35 Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdybys sebevíc úplatků dával.

Přísloví, Kapitola 7

1 Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru.
2 Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka.
3 Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce.
4 Moudrosti řekni: "Jsi moje sestra", rozumnost nazvi svou příbuznou,
5 aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi.
6 Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu
7 a díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum.
8 Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu
9 na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční.
10 A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem.
11 Je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání.
12 Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží úklady strojí.
13 Uchopí jej, políbí ho, s nestoudnou tváří mu řekne:
Přísloví 7

14 "Vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby.
15 Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla.
16 Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla.
17 Navoněla jsem své lůžko myrhou, aloe a skořicí.
18 Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním.
19 Muž není doma, odešel na dalekou cestu.
20 Váček s penězi vzal s sebou, vrátí se domů až v den úplňku."
21 Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla.
22 Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání,
23 než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život.
24 Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst.
25 Ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést.
26 Mnohé už sklála, přivedla k pádu, všichni, i ti nejzdatnější, byli od ní zavražděni.
27 Její dům - toť cesty do podsvětí, vedoucí do komor smrti.

Přísloví, Kapitola 8

1 Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas?
Komentáře k verši :

Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Přísloví 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.