Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti. Přísloví 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 4

34 Vysmívá se posměvačům, pokorným však dává milost.
35 Čest připadne moudrým do dědictví, hlupáci si však odnesou hanbu.

Přísloví, Kapitola 4

1 Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti.
2 Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte:
3 Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jedináček při své matce,
4 on mě vyučoval, říkával mi: "Drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ.
5 Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.
6 Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.
7 Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
8 Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš.
9 Vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá.
10 Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let.
11 Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti.
12 Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou, jestliže poběžíš, neklopýtneš.
13 Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život.
Přísloví 4

14 Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej.
15 Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál.
16 Neusnou, když nespáchají něco zlého, o spánek jsou připraveni, když někoho nepřivedou k pádu.
17 Chlebem svévole se živí, vínem násilí se napájejí.
18 Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.
19 Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.
20 Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho.
21 Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce.
22 Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.
23 Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24 Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
25 Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26 Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27 Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Přísloví, Kapitola 5

1 Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti,
Komentáře k verši :

Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti. Přísloví 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.