Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk. Přísloví 16,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 16

32 Kdo se vyhýbá trestu, neváží si vlastního života, kdežto kdo domluvy poslouchá, získává rozum.
33 Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

Přísloví, Kapitola 16

1 Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk.
2 Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.
3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
4 Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.
5 Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu.
6 Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého.
7 Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.
8 Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.
9 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
10 Na rtech králových je božský výrok, při soudu se jeho ústa nezpronevěří.
11 Vahadla i správné misky patří Hospodinu, všechna závaží jsou jeho dílem.
12 Králům se hnusí svévolně jednat, vždyť spravedlnost upevňuje trůn.
13 Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví přímo, milují.
Přísloví 16

14 Královo rozhořčení je poselstvo smrti, ale moudrý muž je usmíří.
15 V jasné tváři králově je život, jeho přízeň je jak oblak s jarním deštěm.
16 Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.
17 Přímí se na své dráze odvracejí od zlého; střeží svůj život, kdo hlídá svou cestu.
18 Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
19 Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými.
20 Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.
21 Kdo je moudrého srdce, je nazýván rozumným; lahodná řeč přidává znalostí.
22 Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.
23 Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti.
24 Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.
25 Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.
26 Ten, kdo se plahočí, plahočí se pro sebe, popohánějí ho vlastní ústa.
27 Ničema vyhrabává zlo, na jeho rtech jako by byl spalující oheň.
28 Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.
Komentáře k verši :

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk. Přísloví 16,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.