Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti, Přísloví 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 5

26 Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27 Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Přísloví, Kapitola 5

1 Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti,
2 dbej na obezřetné rady, poznání ať zachovávají tvé rty.
3 Ze rtů cizí ženy sice kape med, a její jazyk je hladší než olej,
4 nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč.
5 Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí.
6 Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam.
7 Proto, synové, poslyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst.
8 Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu,
9 ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta,
10 ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům cizí.
11 Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá.
12 Řekneš: "Jak jsem mohl nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání?
13 Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům.
Přísloví 6

14 Málem bych byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti."
15 Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice.
16 Mají se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky?
17 Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou.
18 Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí,
19 z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.
20 Proč by ses kochal, můj synu, v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral?
21 Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy.
22 Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
23 Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost.

Přísloví, Kapitola 6

1 Můj synu, jestliže ses zaručil za svého druha nebo se zavázal rukoudáním za cizáka
2 a zapletl se výroky svých úst, a výroky svých úst se chytil,
3 udělej, můj synu, toto: Hleď se vyprostit. Dostal ses do rukou svého druha. Jdi, vrhni se do bláta a naléhej na svého druha.
4 Nedopřej svým očím spánku, ani zdřímnout nedávej svým víčkům.
5 Jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových.
Komentáře k verši :

Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti, Přísloví 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.