Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí. Přísloví 21,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 21

29 Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.
30 Jizvy a modřiny vydrhnou špatnost a rány pročistí nejvnitřnější útroby.

Přísloví, Kapitola 21

1 Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.
2 Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
3 Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
4 Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.
5 Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.
6 Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.
7 Svévolníky zachvátí zhouba, kterou rozpoutali, neboť odmítali zjednat právo.
8 Klikatá je cesta muže proradného, ryzí člověk v jednání je přímý.
9 Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
10 Svévolník je chtivý zlého, v jeho očích nenalezne slitování ani přítel.
11 Když pokutují posměvače, prostoduchý zmoudří, když je k prozíravosti veden moudrý, nabývá poznání.
12 Spravedlivý prozíravě vede v patrnosti dům svévolníka; svévolníky vyvrací pro jejich zlobu.
13 Kdo před křikem nuzného si zacpe uši, bude také volat, a odpověď nedostane.
Přísloví 21

14 Tajný dar tlumí hněv a postranní úplatek prudké rozhořčení.
15 Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelům ničemnosti.
16 Člověk zbloudivší z cesty prozíravosti spočine v shromáždění říše stínů.
17 Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne.
18 Výkupným za spravedlivého bude svévolník, za přímé lidi věrolomník.
19 Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.
20 Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří.
21 Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
22 Moudrý vstoupí do města bohatýrů a srazí baštu, na niž spoléhali.
23 Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.
24 Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně.
25 Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci;
26 choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří.
27 Oběť svévolníků je ohavností, tím spíše, když se přináší s mrzkým záměrem.
28 Lživý svědek zahyne, ale muž, který vypoví, co slyšel, bude mít poslední slovo.
Komentáře k verši :

Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí. Přísloví 21,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.