Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák. Přísloví 19,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 19

23 Chudák prosí o smilování, ale boháč odpovídá tvrdě.
24 Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.

Přísloví, Kapitola 19

1 Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.
2 Bez poznání nemůže být nikdo dobrý, kdo je zbrklý, hřeší.
3 Pošetilostí si člověk podvrací cestu, ale jeho srdce má zlost na Hospodina.
4 Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne.
5 Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži.
6 Urozenému pochlebují mnozí, se štědrým mužem se přátelí kdekdo.
7 Chudáka nenávidí všichni jeho bratři, tím spíš se mu vzdalují jeho přátelé. Kdo se honí za slovy, nemá z toho nic.
8 Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.
9 Křivý svědek nezůstane bez trestu, zahyne ten, kdo šíří lži.
10 Nepřísluší blahobyt hlupákovi, natož otroku vláda nad knížaty.
11 Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou.
12 Jak řev mladého lva je králova zlost, jak rosa na bylinu jeho přízeň.
13 Neštěstím pro otce je syn hlupák; svárlivá žena jak neustálé zatékání vody.
Přísloví 19

14 Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.
15 Lenost uvede do mrákot; zahálčivá duše bude hladovět.
16 Kdo zachovává přikázání, střeží svůj život, zemře, kdo jeho cestami zhrdá.
17 Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.
18 Trestej syna, dokud je naděje, a nechtěj mu přivodit smrt!
19 Velká vznětlivost volá po pokutě, odpustíš-li, budeš muset přidat.
20 Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.
21 Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
22 Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.
23 Bázeň před Hospodinem vede k životu; nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne.
24 Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům už ji nevrátí.
25 Bij posměvače a prostoduchý se stane chytřejším, domluv rozumnému a porozumí poznání.
26 Kdo týrá otce a vyhání matku, je syn hanebný a hnusný.
27 Přestaneš-li, synu, poslouchat kárání, od výroků poznání zbloudíš.
28 Ničemný svědek se posmívá právu a ústa svévolníků hltají ničemnosti.
Komentáře k verši :

Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák. Přísloví 19,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.