Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří. Přísloví 14,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přísloví 14

24 Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.
25 Spravedlivý se nají dosyta, kdežto břicho svévolníků trpí nedostatkem.

Přísloví, Kapitola 14

1 Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.
2 Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.
3 Z úst pošetilce vyrůstá povýšenost, kdežto moudré jejich rty střeží.
4 Kde není skot, je čistý žlab, kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci.
5 Spolehlivý svědek nelže, kdežto křivý svědek šíří lži.
6 Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné.
7 Jdi z cesty muži hloupému, neboť na jeho rtech poznání nenalezneš.
8 Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, kdežto pošetilost hlupáků je v záludnosti.
9 Oběť za vinu je pošetilcům směšná, kdežto u přímých nalézá zalíbení.
10 Jen srdce zná hořkost vlastní duše, ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit.
11 Dům svévolníků bude vyhlazen, kdežto stánek přímých bude vzkvétat.
12 Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.
13 Také při smíchu bolívá srdce a na konci radosti bývá žal.
Přísloví 14

14 Odpadlík se sytí svými cestami, kdežto člověk dobrý tím, co je mu dáno.
15 Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky.
16 Moudrý se bojí a odvrací se od zlého, kdežto hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí.
17 Nedočkavý se dopouští pošetilosti a pletichář je nenáviděn.
18 Prostoduší dědí pošetilost, kdežto chytří jsou korunováni poznáním.
19 Zlí se skloní před dobrými a svévolníci u bran spravedlivého.
20 Chudého nemá rád ani jeho druh, kdežto mnoho je těch, kdo milují bohatého.
21 Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.
22 Což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci? Kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro.
23 Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.
24 Korunou moudrých je jejich bohatství, ale pošetilost hlupáků zůstává pošetilostí.
25 Pravdivý svědek druhé vysvobodí, kdežto lstivý šíří lži.
26 V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.
27 Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.
28 V množství lidu spočívá důstojnost krále, kdežto úbytek národa je zkáza pro vládce.
Komentáře k verši :

Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří. Přísloví 14,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.