Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená `otevři se!´ Marek 7,34›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 8

32 Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.
33 Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka,
34 vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená `otevři se!´
35 I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.
36 Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.
37 Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč."

Marek, Kapitola 8

1 Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim:
2 "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst.
3 Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka."
4 Jeho učedníci mu odpověděli: "Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?"
5 Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte?" Řekli: "Sedm."
6 Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu.
7 Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali.
8 I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů sedm košů.
9 Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil.
Marek 8

10 Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a plul do končin dalmanutských.
11 I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli.
12 V duchu si povzdechl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení.
13 Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh.
14 Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb.
15 Domlouval jim: "Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!"
16 I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba.
17 Když to Ježíš zpozoroval, řekl jim: "Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá?
18 Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se,
19 když jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Řekli mu: "Dvanáct."
20 "A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Odpověděli mu: "Sedm."
21 Řekl jim: "Ještě nechápete?"
22 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.
23 I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?"
24 On pozvedl oči a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí."
Komentáře k verši :

vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená `otevři se!´ Marek 7,34

Počet veršů v Bibli je 31 167.