Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Marek 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 5

40 A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?"
41 Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"

Marek, Kapitola 5

1 Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské.
2 Sotva vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk nečistého ducha.
3 Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy.
4 Často totiž byl už spoután okovy a řetězy, ale řetězy se sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit.
5 A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.
6 Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem
7 a hrozně křičel: "Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!"
8 Ježíš mu totiž řekl: "Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!"
9 A zeptal se ho: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Mé jméno je `legie´, poněvadž je nás mnoho."
10 A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny.
11 Páslo se tam na svahu hory velké stádo vepřů.
12 I prosili ho ti zlí duchové: "Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!"
13 On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. Stádo pak - bylo jich na dva tisíce - hnalo se střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo.
Marek 5

14 Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo.
15 Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se.
16 Ti, kteří to viděli, vyprávěli o posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo.
17 Tu počali Ježíše prosit, aby odešel z jejich končin.
18 Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním.
19 Ale nedovolil mu to a řekl: "Jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval."
20 Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.
21 Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře.
22 Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám
23 a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!"
24 Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj.
25 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení.
26 Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu.
27 Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu.
28 Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!"
Komentáře k verši :

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Marek 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.