Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. Marek 8,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 8

9 Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil.
10 Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a plul do končin dalmanutských.
11 I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli.
12 V duchu si povzdechl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení.
13 Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh.
14 Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb.
15 Domlouval jim: "Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!"
16 I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba.
17 Když to Ježíš zpozoroval, řekl jim: "Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá?
18 Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se,
19 když jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Řekli mu: "Dvanáct."
20 "A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Odpověděli mu: "Sedm."
21 Řekl jim: "Ještě nechápete?"
22 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.
23 I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?"
Marek 8

24 On pozvedl oči a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí."
25 Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.
26 Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: "Ale do vesnice nechoď!"
27 Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?"
28 Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků."
29 Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš."
30 I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali.
31 A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.
32 A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat.
33 On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"
34 Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
35 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
36 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
37 Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?
38 Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."
Komentáře k verši :

I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. Marek 8,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.