Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jótama a za dnů izraelského krále Jarobeáma. 1 Paralipomenon 5,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 5

15 Achí, syn Abdíela, syna Gúního, byl náčelník otcovského rodu.
16 Sídlili v Gileádu, v Bášanu a jeho vesnicích a na všech pastvinách šáronských, kam až vybíhají.
17 Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jótama a za dnů izraelského krále Jarobeáma.
18 Rúbenovců, Gádovců a polovice Manasesova kmene, udatných mužů nosících štít a meč a lučištníků vycvičených k boji, schopných vycházet do boje, bylo čtyřicet čtyři tisíce sedm set šedesát.
19 Vedli boj s Hagrejci, s Jetúrem, s Nafíšem a s Nódabem.
20 Dostalo se jim proti nim pomoci, takže jim byli vydáni do rukou Hagarejci i všichni jejich spojenci; úpěli v boji k Bohu a on jejich prosby přijal, protože v něho doufali.
21 Odvedli jejich stáda: padesát tisíc velbloudů, dvě stě padesát tisíc kusů bravu a dva tisíce oslů i sto tisíc osob.
22 Padlých, skolených mečem, bylo mnoho, neboť ten boj byl od Boha. Sídlili tam pak místo nich až do zajetí.
23 Synové poloviny kmene Manasesova sídlili v zemi od Bášánu k Baal-chermónu, totiž k Seníru a Chermónskému pohoří; bylo jich mnoho.
24 Toto byli náčelníci otcovského rodu: Efer, Jišeí, Elíel a Azríel, Jirmejáš a Hódavjáš a Jachdíel, stateční bohatýři, mužové proslulí, náčelníci otcovských rodů.
25 Avšak zpronevěřili se Bohu svých otců a smilnili s božstvy národů země, které Bůh před nimi vyhladil.
26 Bůh Izraele tedy probudil ducha asyrského krále Púla, totiž ducha asyrského krále Tilgat-pilnesera; ten je dal přestěhovat, totiž Rúbenovce, Gádovce a polovinu kmene Manasesova, a přivedl je k Chalachu, Chabóru a Háře a k řece Gózanu, kde jsou dodnes.
27 Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí.
28 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
29 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš; a Mirjam. Synové Áronovi: Nádab a Abíhú, Eleazar a Ítamar.
1 Paralipomenon 6

30 Eleazar zplodil Pinchasa, Pinchas zplodil Abíšúu,
31 Abíšúa zplodil Bukího, Bukí zplodil Uzího,
32 Uzí zplodil Zerachjáše, Zerachjáš zplodil Merajóta,
33 Merajót zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
34 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaasa,
35 Achímaas zplodil Azarjáše, Azarjáš zplodil Jóchanana,
36 Jóchanan zplodil Azarjáše; to je ten, který sloužil jako kněz v domě, jejž vybudoval Šalomoun v Jeruzalémě.
37 Azarjáš zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
38 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šalúma,
39 Šalúm zplodil Chilkijáše, Chilkijáš zplodil Azarjáše,
40 Azarjáš zplodil Serajáše a Serajáš zplodil Jósadaka;
41 Jósadak pak šel do zajetí, když Hospodin prostřednictvím Nebúkadnesara dal přestěhovat Judu a Jeruzalém.

1 Paralipomenon, Kapitola 6

1 Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.
2 Toto jsou jména synů Geršómových: Libní a Šimeí.
3 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
Komentáře k verši :

Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jótama a za dnů izraelského krále Jarobeáma. 1 Paralipomenon 5,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.