Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaasa, 1 Paralipomenon 5,34›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 5

32 Uzí zplodil Zerachjáše, Zerachjáš zplodil Merajóta,
33 Merajót zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
34 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaasa,
35 Achímaas zplodil Azarjáše, Azarjáš zplodil Jóchanana,
36 Jóchanan zplodil Azarjáše; to je ten, který sloužil jako kněz v domě, jejž vybudoval Šalomoun v Jeruzalémě.
37 Azarjáš zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
38 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šalúma,
39 Šalúm zplodil Chilkijáše, Chilkijáš zplodil Azarjáše,
40 Azarjáš zplodil Serajáše a Serajáš zplodil Jósadaka;
41 Jósadak pak šel do zajetí, když Hospodin prostřednictvím Nebúkadnesara dal přestěhovat Judu a Jeruzalém.

1 Paralipomenon, Kapitola 6

1 Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.
2 Toto jsou jména synů Geršómových: Libní a Šimeí.
3 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
4 Synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle otcovských rodů.
5 Ke Geršómovi patří: jeho syn Libní, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
1 Paralipomenon 6

6 jeho syn Jóach, jeho syn Idó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.
7 Synové Kehatovi: jeho syn Amínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Asír,
8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír,
9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzijáš, jeho syn Šaúl.
10 A synové Elkánovi: Amasaj a Achímót.
11 Elkána: Synové Elkánovi: jeho syn Sófaj, jeho syn Nachat,
12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerócham, jeho syn Elkána.
13 A synové Samuelovi: prvorozený Vašní a Abijáš.
14 Synové Merarího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uza,
15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagijáš, jeho syn Asajáš.
16 Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána.
17 Přisluhovali zpěvem před příbytkem stanu setkávání až do doby, kdy Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě dům Hospodinův. Ve své službě stáli podle svého pořádku.
18 Ti, kteří tu stáli, a jejich synové: Ze synů Kehatových: Héman, zpěvák, syn Jóela, syna Samuela,
19 syna Elkány, syna Jeróchama, syna Elíela, syna Tóacha,
20 syna Súfa, syna Elkány, syna Machata, syna Amasaje,
Komentáře k verši :

Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaasa, 1 Paralipomenon 5,34

Počet veršů v Bibli je 31 167.