Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Matouš 10,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 10

16 Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
17 Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
18 budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19 A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
20 Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21 Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23 Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
24 Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
25 Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!
26 Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
27 Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.
28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30 U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.
Matouš 11

31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33 kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35 Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36 a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.
37 Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
40 Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
41 Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.
42 A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."

Matouš, Kapitola 11

1 Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.
2 Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících:
3 "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"
Komentáře k verši :

budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Matouš 10,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.