Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: Matouš 26,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 26

45 On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.´
46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

Matouš, Kapitola 26

1 Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:
2 "Víte, že za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován."
3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš,
4 a uradili se, že se Ježíš zmocní lstí a že ho zabijí.
5 Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil."
6 Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného,
7 přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu.
8 Když to viděli učedníci, hněvali se: "Nač taková ztráta?
9 Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!"
10 Ježíš to zpozoroval a řekl jim: "Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek.
11 Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále.
12 Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu.
13 Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila."
Matouš 26

14 Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím
15 a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných.
16 Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.
17 Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?"
18 On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: "Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka."
19 Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.
20 Navečer usedl s Dvanácti ke stolu,
21 a když jedli, řekl jim: "Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí."
22 Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: "Snad to nejsem já, Pane?"
23 On odpověděl: "Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí.
24 Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!"
25 Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."
26 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo."
27 Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni.
28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.
Komentáře k verši :

Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: Matouš 26,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.