Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi Matouš 14,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 14

57 A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě."
58 A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.

Matouš, Kapitola 14

1 V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi
2 a řekl svým sluhům: "To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly."
3 Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
4 neboť Jan mu říkal: "Není dovoleno, abys ji měl za ženu."
5 Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka.
6 Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi,
7 a on jí přísahou slíbil dát, o cokoli požádá.
8 A ona, navedena svou matkou, řekla: "Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele."
9 Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli,
10 a dal Jana v žaláři stít.
11 Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce.
12 Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.
13 Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním.
Matouš 14

14 Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.
15 Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic kopit si jídlo."
16 Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!"
17 Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby."
18 On však řekl: "Přineste je sem!"
19 Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům.
20 I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů.
21 A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.
22 Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy.
23 Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
24 Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.
25 K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
26 Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
27 Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
28 Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!"
Komentáře k verši :

V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi Matouš 14,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.