Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Matouš 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 8

28 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
29 neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.

Matouš, Kapitola 8

1 Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy.
2 Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit."
3 On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned byl očištěn od svého malomocenství.
4 Tu mu Ježíš pravil: "Ne abys o tom někomu říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal - jim na svědectví."
5 Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:
6 "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí."
7 Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho."
8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.
9 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď sem´, pak přijde; a svému otroku `udělej to´, pak to udělá."
10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.
11 Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;
12 ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."
13 Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil.
Matouš 8

14 Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
15 Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
16 Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,
17 aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.´
18 Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh.
19 Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš."
20 Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."
21 Jiný z učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce."
22 Ale Ježíš mu řekl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."
23 Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.
24 V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.
25 I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!"
26 Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.
27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"
28 Když přijel na druhý břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.
Komentáře k verši :

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Matouš 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.