Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: Matouš 23,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 23

45 Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?"
46 A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.

Matouš, Kapitola 23

1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
2 "Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
3 Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.
4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
5 Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,
6 mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,
7 líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim `Mistře´.
8 Vy však si nedávejte říkat `Mistře´: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
9 A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec´: jediný je váš Otec, ten nebeský.
10 Ani si nedávejte říkat `Učiteli´: váš učitel je jeden, Kristus.
11 Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
12 Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
13 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.
Matouš 23

14 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.
15 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.
16 Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: `Kdo by přísahal u chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.´
17 Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje?
18 Nebo: `Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.´
19 Slepci, co je větší: oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje?
20 Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží.
21 A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá.
22 Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí.
23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
24 Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
25 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.
26 Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.
27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
28 Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.
Komentáře k verši :

Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: Matouš 23,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.