Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?" Matouš 22,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 22

15 Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku.
16 Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka.
17 Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?"
18 Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: "Co mě pokoušíte, pokrytci?
19 "Ukažte mi peníz daně!" Podali mu denár.
20 On jim řekl: "Čí je tento obraz a nápis?"
21 Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu."
22 Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli.
23 V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz:
24 "Mistře, Mojžíš řekl: `Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´
25 U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru.
26 Stejně i druhý, třetí a nakonec všech sedm.
27 Naposledy ze všech zemřela ta žena.
28 Až bude vzkříšení, komu z těch sedmi bude patřit? Vždyť ji měli všichni!"
29 Ježíš jim odpověděl: "Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží.
Matouš 22

30 Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.
31 A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil:
32 `Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův?´ On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých."
33 Když to slyšely zástupy, žasly nad jeho učením.
34 Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se
35 a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:
36 "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"
37 On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´
38 To je největší a první přikázání.
39 Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´
40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
41 Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš:
42 "Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?" Odpověděli mu: "Davidův."
43 Řekl jim: "Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:
44 `Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.´
Komentáře k verši :

Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?" Matouš 22,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.