Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Matouš 14,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 14

24 Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.
25 K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
26 Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
27 Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
28 Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!"
29 A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
30 Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!"
31 Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
32 Když vstoupil na loď, vítr se utišil.
33 Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."
34 Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
35 Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné
36 a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.

Matouš, Kapitola 15

1 Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:
2 "Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!"
Matouš 15

3 On jim odpověděl: "A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
4 Vždyť Bůh řekl: `Cti otce i matku´ a `kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.´
5 Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: `To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar´,
6 ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
8 `Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9 marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´"
10 Svolal zástupy a řekl: "Slyšte a rozumějte:
11 Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje."
12 Tu přišli učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?"
13 Ale on jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.
14 Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."
15 Petr mu na to řekl: "Vysvětli nám to podobenství!"
16 On odpověděl: "I vy jste ještě nechápaví?
17 Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?




Komentáře k verši :

Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Matouš 14,26





Počet veršů v Bibli je 31 167.