Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Matouš 10,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 10

28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30 U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.
31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33 kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35 Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36 a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.
37 Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
40 Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
41 Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.
42 A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."
Matouš 11


Matouš, Kapitola 11

1 Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.
2 Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících:
3 "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"
4 Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte:
5 Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
6 A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."
7 Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
8 Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských.
9 Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.
10 To je ten, o němž je psáno: `Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu.´
11 Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.
12 Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.
13 Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.
14 A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.
15 Kdo má uši, slyš.
Komentáře k verši :

U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Matouš 10,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.