Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha. Ezdráš 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 1

5 Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě.
6 Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary kromě toho, co obětovali dobrovolně.
7 Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha.
8 Perský král Kýros je předal správci pokladu Mitredatovi, aby je sečtené odevzdal judskému předáku Šéšbasarovi.
9 Toto je jejich soupis: třicet zlatých obětních misek, tisíc stříbrných obětních misek, dvacet devět jiných misek,
10 třicet zlatých koflíků, čtyři sta deset náhradních stříbrných koflíků, tisíc jiných nádob.
11 Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. To všechno přinesl Šéšbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylóna do Jeruzaléma.

Ezdráš, Kapitola 2

1 Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylóna přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.
2 Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:
3 Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva;
4 synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva;
5 synů Arachových sedm set sedmdesát pět;
6 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct;
7 synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři;
8 synů Zatúových devět set čtyřicet pět;
Ezdráš 2

9 synů Zakajových sedm set šedesát;
10 synů Baního šest set čtyřicet dva;
11 synů Bebajových šest set dvacet tři;
12 synů Azgadových tisíc dvě stě dvacet dva;
13 synů Adoníkamových šest set šedesát šest;
14 synů Bigvajových dva tisíce padesát šest;
15 synů Adínových čtyři sta padesát čtyři;
16 synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm;
17 synů Besajových tři sta dvacet tři;
18 synů Jórových sto dvanáct;
19 synů Chašumových dvě stě dvacet tři;
20 synů Gibarových devadesát pět;
21 synů betlémských sto dvacet tři;
22 mužů netófských padesát šest;
23 mužů anatótských sto dvacet osm;
Komentáře k verši :

Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha. Ezdráš 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.