Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři; Ezdráš 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

5 synů Arachových sedm set sedmdesát pět;
6 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct;
7 synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři;
8 synů Zatúových devět set čtyřicet pět;
9 synů Zakajových sedm set šedesát;
10 synů Baního šest set čtyřicet dva;
11 synů Bebajových šest set dvacet tři;
12 synů Azgadových tisíc dvě stě dvacet dva;
13 synů Adoníkamových šest set šedesát šest;
14 synů Bigvajových dva tisíce padesát šest;
15 synů Adínových čtyři sta padesát čtyři;
16 synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm;
17 synů Besajových tři sta dvacet tři;
18 synů Jórových sto dvanáct;
19 synů Chašumových dvě stě dvacet tři;
Ezdráš 2

20 synů Gibarových devadesát pět;
21 synů betlémských sto dvacet tři;
22 mužů netófských padesát šest;
23 mužů anatótských sto dvacet osm;
24 synů azmávetských čtyřicet dva;
25 synů kirjátarimských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;
26 synů rámských a gebských šest set dvacet jeden;
27 mužů mikmásských sto dvacet dva;
28 mužů bételských a ajských dvě stě dvacet tři;
29 synů neboských padesát dva;
30 synů magbíšských sto padesát šest;
31 synů druhého Élama tisíc dvě stě padesát čtyři;
32 synů Charimových tři sta dvacet;
33 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet pět;
34 synů jerišských tři sta čtyřicet pět;
Komentáře k verši :

synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři; Ezdráš 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.